entry

全队抗性增益

PC
Last update : 2023-07-01 12:05 · views:11619 · history record
页面贡献者:
共 1 人编辑
请鼠标移到左下角拖向右边查看或者键盘箭头←→移动!
暗黑抗性
+20%
+20%
+15%
睡眠抗性
+20%
+10%
ドン・ミャーマーオ_icon.png+20%
厄运抗性
+20%
+15%
+15%
+15%
恐惧抗性
+20%
+20%
+20%
眩晕抗性
+15%
+15%
+15%
+20%
+15%
+30%
+15%
+10%
+30%
混乱抗性
+15%
+15%
+30%
+20%
+10%
+10%
+30%
+15%
+15%
+20%
麻痹抗性
+15%
+15%
+10%
+15%
+20%
+15%
+15%
+20%
+30%
+10%
+15%
+10%
+10%
+15%
+15%
冻结抗性
+15%
+10%
+10%
+30%
+15%
+10%
+20%
+15%
+15%
+15%
+10%
+20%
+15%
+15%
+15%
束缚抗性
+10%
+15%
+15%
+20%
+15%
+10%
+30%
+15%
沉默抗性
+15%
+30%
+15%
+15%
+20%
+15%
+15%
+30%
+15%
+10%
猛毒抗性
+10%
+10%
+15%
+10%
+10%
+20%
+15%
+30%
+15%
+15%
火伤抗性
+15%
+30%
+20%
+15%
+15%
+30%
+10%
+10%
流血抗性
+10%
+10%
+15%
+20%
+20%
+15%
+15%
全异常抗性
+15%
+10%
+10%
【審判の神】ガブリエル_icon.png+10%
苦悦抗性
+15%
+15%
+15%
+10%
+15%
+15%
击退抗性
+15%
+30%
+15%
+30%
诅咒抵抗
+20%
+15%
+10%
+10%
+15%
ATK低下抗性
+20%
SPD低下抗性
+20%

投稿模式

Comments(0)