entry

托勒密

网页
Last update : 2021-08-06 14:29 · views:655 · history record

     角色信息     
名字
稀有度
属性
类型
托勒密
R
智力
攻击
防御
生命
速度
3013
504
12715
157
最高等级
战斗能力
120
7495
专属装备
私人物品

     角色评价     
综合评价
主线内容
竞技场
伤害
D
D
D
D

     角色技能     
技能1:风雷弹
托勒密对敌方攻击力最高的目标造成攻击力120%的魔法伤害
技能2:巨型风雷弹
托勒密对敌方全体目标造成攻击力100%的魔法伤害
     角色突破     
★1
HP+31
★2
攻击+41
★3
防御+7
★4
攻击+86
★5
防御 +15

立绘/皮肤赏析

1
投稿模式

Comments(0)